“ພິທີອາລາດທະນາພຣະບາງ ພຸດທະລາວັນ ແລະພຣະໝ່ານ ລົງຫົດສົງ ແລະ ຂຶ້ນແທ່ນ”

https://www.facebook.com/TengStories/videos/1429536831136867/


ປະຈໍາປີ ຈສ 1385, ຄສ 2023, ພສ 2566

ຫລວງພຣະບາງ