“ຂ່າວດີ ເມືອງ IRPIN ຖືກປົດປ່ອຍ ທະຫານຣັດເຊັຍຖືກຂັບໄລ່-ຂ່າວຈາກທີວີTF1 Info est à : Irpin.”

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/posts/10222461758596333 Nous avons de bonnes nouvelles aujourd’hui : Irpin a été libérée”. C’est ainsi qu’Oleksandre Markouchine, le maire de cette petite ville de 62.000 habitants

Read more