“ຮ້ານເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້ ນ.ຊ້ອຍ ຢູ່ດົງປາລານ”

https://www.facebook.com/kinkinnnnnnnnn/videos/686543691875182/