“ ຜົນການນັບຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງ໒໐໒໓ໃນປະເທດໄທຍ ຍັງບໍ່ເປັນທາງການເທື່ອ ເວລາ ໘ໂມງ໔໐”