“ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂອງຂບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ-Memorandum du mouvement pour la démocratie du Laos “