“ໃຈສາຣະພາບ”-ເປົາວະລີ ພອນພິມົນ

https://www.facebook.com/grammygoldpage/videos/2467362336923009/