“ກົດແຫ່ງກັມ”-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ

https://www.facebook.com/100010463190767/videos/1351087968583297/