“ຮັຖບານໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງເສດ:ມີຮັຖມົນຕຮີ ໑໖ທ່ານ ແລະຮັຖມົນຕຮີ ຊ່ວຍວ່າການ ໑໔ ທ່ານ ໃນນີ້ມີຮັຖມົນຕຮີຍີງເຖີງ ໑໗ທ່ານ“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2FActu%2FPolitique%2FLe-gouvernement-de-Jean-Castex-en-images-1692898&h=AT0BUG1xLTrl5cldwMMM8RUDMkPgbIFRkEE5jXGRhpwysHoh3IvFSqZC1u_ImyfPKySZFzyFzzz4XVcyw0Xc7-UmbpSW1MR9XSy6qlDWtsv0iA21tQ4b6aS3gA4jizdKiYpUttHV&s=1


“ຮັຖບານໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງເສດ ໄດ້ມີຮັຖມົນຕຮີ ໑໖ທ່ານ ແລະຮັຖມົນຕຮີຊ່ວຍວ່າການ ໑໔ທ່ານ,ມີຮັຖມົນຕຮີຍີງ

ເຖີງ ໑໗ທ່ານ ນັບວ່າເປັນຮັຖບານສເມີພາບ ກຳເກີ່ງກັນທີສຸດຣະວ່າງຍີງ-ຊາຍໃນຮັຖບານໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ..“

Voici la liste des 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d’Etat, annoncée lundi soir. Découvrez en images qui sont les ministres du gouvernement Castex. 
Les ministres :
Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires étrangères)

Barbara Pompili (Transition écologique)
Jean-Michel Blanquer (Education nationale, jeunesse et sports)

Bruno Le Maire (Economie, finances et relance)
Florence Parly (Armées)

Gérald Darmanin (Intérieur)
Elisabeth Borne (Travail, emploi et insertion)
Sébastien Lecornu (Outre-mer)
Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales)
Eric Dupond-Moretti (Garde des sceaux, Justice)
Roselyne Bachelot (Culture)
Olivier Véran (Solidarité et Santé)
Annick Girardin (Mer)
Frédérique Vidal (Enseignement supérieur, recherche et innovation)
Julien Denormandie (Agriculture et alimentation)
Amélie de Montchalin (Transformation et fonction publique)
Les ministres délégués
Auprès du Premier ministre:
Marc Fesneau (Chargé des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne)
Elisabeth Moreno (Egalité entre les Femmes et les hommes, diversité et égalité des chances)
Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères:
Franck Riester (Commerce extérieur et attractivité)
Auprès de la ministre de la Transition écologique:
Emmanuelle Wargon (Logement)
Jean-Baptiste Djebbari (Transports)
Auprès du ministre de l’Economie, des finances et de la relance:
Olivier Dussopt (Comptes publics)
Agnès Pannier-Runacher (Industrie)
Alain Griset (Petites et moyennes entreprises)
Auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports:
Roxana Maracineanu (Sports)
Auprès de la ministre des Armées:
Geneviève Darrieussecq (Mémoire et anciens combattants)
Auprès du ministre de l’Intérieur:
Marlène Schiappa (Citoyenneté)
Auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion:
Brigitte Klinkert (Insertion)
Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales:
Nadia Hai (Ville)
Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé:
Brigitte Bourguignon (Autonomie)
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre
Gabriel Attal (Porte-parole)

(ຈາກໜັງສືພີມ“ປາຣີສມາສ- ParisMatch)