“ອາຊຽນ : ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ ແລະເພີ່ງພາຕົນເອງ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ

“ອາຊຽນ : ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການເພິ່ງພາຕົນເອງ” ~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Foundation

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02i52QqKTXVEvRJpwJ8bHTpwY3gQRUvPCxW2KePPhH6Ptz7sDo81EagEnMKMjc7E2Zl/