“ຣະເບີດທີຍັງບໍ່ແຕກໃນສປປລາວ ເປັນໄພຕໍ່ສິດທິມະນຸດ~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

ຣະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກໃນສປປ.ລາວ ເປັນໄພຕໍ່ສິດທິມະນຸດ~

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0DjVX9fJ5SNuepgesmGLJtM715o5gaGw5bgdHe7QD3ekqYi6tnBqsxCpEawMn3hZUl/