“ ອັນດັບຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງປະເທດລາວຕົກໄປຢູ່ທີ 136 ເຊິ່ງເປັນອັນດັບທີ່ຕ່ຳຈາກທັງໝົດ 180 ປະເທດໃນໂລກ. ~ຂ່າວຈາກມຸນນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya~Foundation

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid0Ca4uKF5W9sMbUvQivoYonCUei1ZUnMxHYt3yGdksUQ9JGYCFr8QC1HwYesnEVxb4l/