“ວັນທີ ໒ ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດຂອງຊາດລາວ“ຈາກການກະທຳຂອງແກວແດງ ໒ໂຕ ຄືອົງໂຮຈິມີນ ແລະອົງຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືຊື່ປອມມາເປັນລາວ“ອົງໄກສອນ“

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/videos/316255814540593/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradio-cerla.laoss.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fkhaysoneviet100.mp4&h=AT2p7VaNFI8zOoK5q-knaPof3RO3h9-9TWfQyrBTCHY3Q87FJ_9NHDX-NHHfMA0qrR9yCOSD8-7tLj8hDEc6ZpToJKo3WAqsRY7x27asQEwumuBLLkSW8sPXIG9w&s=1