“ຊິວີດຄົນ”&”ເຫຼືອພຽງພາບ~ອຸດອນ ວົງສີ

“ເຫຼືອພຽງພາບ”~ອຸດອນ ວົງສີ

“ທາງຮັກ ທາງຮ້າງ”

“ຊຽງຂວາງແຫ່ງຄວາມຫຼັງ”