ປື້ມອ່ານເປັນພາສາຝຣັ່ງເສດຂຽນໂດຍເຈົ້າມັງຄະຣະ ສຸວັນນະພູມມາ ~ປະເທດລາວ: ການພິສູດສົບຂອງສະຖາບັນກະສັດ ທີຖືກລອບສັງຫານ~Laos : Autopsie d‘une Monarchie assassinée“

https://books.google.fr/books?id=2YfsWRJUJqgC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q

http://www.laosnet.org/autopsiex.pdf