“ ສະຖິຕິຄະແນນການ “ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ໃນປະເທດອາຊຽນສຳຫຼວດໂດຍ ~Transparency International”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸໄຊຍະ~Manushya Foundation