ການເມືອງຂະເມນ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ

ການເລືອກຕັ້ງໃນຂະເມນ ໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍຄ້ານ ແລະທ່ານແຣງສີ ຝ່າຍຄ້ານທີລີ້ພັຍການເມືອງບອກວ່າ
“ແມ່ນການເຮັດຮັຖປະຫານ “ : https://youtu.be/vSI9mVP4lLs
ທ່ານແຮງສີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຄ້ານເຫນັງຕີງ : https://youtu.be/PR0sN9VToBM

Les élections législatives cambodgiennes de 2023 se déroulent le 23 juillet 2023 afin de renouveler les 125 membres de l’Assemblée nationale du Cambodge

L’assemblée sortante est intégralement composée de membres du Parti du peuple cambodgien, celui-ci ayant fait interdire les principaux partis d’opposition aux précédentes élections. 

Après avoir empêché de concourir son principal concurrent, le récemment créé Parti de la bougie, le Parti du peuple cambodgien remporte sans surprise la quasi totalité des sièges à pourvoir. Le Premier ministre Hun Sen parvient ainsi à mettre en oeuvre sa succession au profit de son fils, Hun Manet, qui le remplace le mois suivant.