“ເພັດໃນຕົມ”~ເນື້ອຮ້ອງ~ທຳນອງ: ອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ~ຮ້ອງໃໝ່ໂດຍ: ປະລີນຍາ ຄົນເຫງົາ~ຄຣີບສ້າງໃໝ່ໂດຍເນດອາລີ

https://fb.watch/mf0jcU6u40/