“ງາມຊຽງຂວາງ”~ຮ້ອງໂດຍແມ່ບ້ານ ແມ່ເຮືອນ

https://www.facebook.com/reel/299625745967026/