ເພັງ”ຄອງຄອຍ”~ຜົນງານຂອງແມ່ຂອງຂຽວ~ຮ້ອງໂດຍມິດາ ສຣິວົງຊນະ

“ຄອງຄອຍ”ຣະບົບກາຣາໂອເຄ ບໍ່ມີສຽງຮ້ອງ :