“ລູກສາວເຈົ້າ ຜີເຂົ້າຫວາ?”

@ ສບາຍດີເພື່ອນບ້ານ,ລູກສາວເຈົ້າ,ຜີເຂົ້າຫວາ?
@@ ບໍ່ແມ່ນ,ນາງຖືກກັກມືຖືລາວຊື່ໆ