“ ຟ້າ-ຝາກແຜ່ນດີນ..”~ຈາກອາຈານສີດ ດົງໂດກ ~sith Dongdok (ແຕ່ງ).. ອາທິດ..ຮ້ອງ