ກະວີ”ທ່ານຜູ້ດີທັງຫຼາຍ ຂໍຮ້ອງຢ່າຂວາງຄົນບ້າ”~ຈາກສີດດົງໂດກ

ບົດກະວີ- ທ່ານຜູ້ດີ ທັງຫລາຍ ຂໍຮ້ອງ ຢ່າຂວາງພວກຄົນບ້າ..

ຫາກລາວເຮົາ ໂຮມກັນແລ້ວ    ໄຊຊະນະ ລາວຈະມີ

ແຕກແຍກມາ ຫລາຍສິບປີ        ແກວຂີ່ຄໍ ເພາະລາວບ້າ

ລາວກີນຫມາ ນໍາແກວແລ້ວ      ສະຫມອງຫມາ ມັນແທນທີ່

ຄວາມຄິດຄົນເຫລືອຢູ່ນ້ອຍ     ເລີຍຂາດຊາດໃຫ້ເຈັກ ແກວ..ທ່ານເອີຍ

ນະໂຍບາຍ ນັ້ນກໍບ້າ          ທີ່ບອກວ່າ ລາວກັບລາວ

ຄັນມີເຮົາ ບໍ່ມີເຂົາ             ພວກແດກຫມາ ນໍາແກວນີ້

ລາວກັບລາວ ດ້ວຍກັນແທ້    ພວກມືງເອງ ຫມາ ບໍ່ແດກ

ໄລ່ພວກກູ ຫນີຈາກບ້ານ      ເພາະສູນັ້ນ ຮັກພໍ່ແກວ..ພວກຫ່າເອີຍ.

ລາວໂຮມກັນ ໃນເທື່ອນີ້       ເຮັດຫນ້າທີ່ ໄລ່ແກວ ເຈັກ

ພ້ອມພວກໂຈນ ທີ່ກີນຫມາ    ໄລ່ພວກມັນ ໃຫ້ຫນີ ພົ້ນ

ແລ້ວໂຮມແຮງ ໂຮມໃຈເຂົ້າ    ລາວຮັກລາວ ປອງດອງຊາດ

ຂືນແຕກແຍກ ກັນບໍ່ໄດ້        ຈີນ ກືນ ແນ້ ຊາດແຜ່ນດີນ..ທ່ານເອີຍ

ໂຮມກັນແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງສູ້       ປົກປ້ອງຊາດ ໃຫ້ ຍືນຍົງ

ໂຮມຢ່າງດຽວ ບໍ່ທໍາຫຍັງ        ບໍ່ຕ່າງຫຍັງ  ກັບເສື້ອເຖົ້າ

ແຂ້ວບໍ່ມີ ເຫລືອຈັກເຫລັ້ມ      ຄຸບກວາງຟານ ບໍ່ໄດ້ດອກ

ເຫມືອນບາງກຸ່ມ ໂຮມແດກເຫລົ້າ  ເຖີງໂຮມໄດ້ ບໍ່ຕ່າງຄວາຍ..ທ່ານເອີຍ.

ຄົນຂຽນກອນ ນີ້ ກໍ ບ້າ        ບ້າຮັກ ຊາດ ໃນສະຫມອງ

ເກີດເປັນຄົນ ຢາກເປັນຄົນ     ບໍ່ຢາກເປັນເຫມືອນຫມານ້ອຍ

ເກີດເປັນຄົນ ທີ່ມີເຊື້ອ          ຢູ່ເມືອງລາວ ບ້ານກູເກີດ

ເລືອດປູ່ເຮົາ  ຟ້າງຸ່ມນັ້ນ         ຈາງບໍ່ໄດ້ ຮັກແຜ່ນດີນ..ທ່ານເອີຍ

ຈື່ງຢາກຖາມ ທຸກໆທ່ານ         ທີ່ທ່ານອ່ານ ກອນ ເຮົາຂຽນ

ເລືອດໃນໂຕ ທ່ານຍັງແດງ        ຢູ່ບໍ່ນໍ  ໃນຕົວເຈົ້າ ?

ຫາກເລືອດມັນ ຍັງແດງເຂັ້ມ      ຢາກເຊີນຊວນ ທ່ານມາຮ່ວມ

ໄລ່ ເຈັກ ແກວ ໃນ ເທື່ອນີ້         ເພື່ອຄົງໄວ້ ຊາດແຜ່ນດີນ..ທ່ານເອີຍ

ຄັນເລືອດທ່ານ ນັ້ນຈືດແລ້ວ       ເຮົາຂໍໂທດ ຂໍອະພັຍ

ທີ່ຂຽນກອນ ມາລົບກວນ         ຢ່າກ່າວຫາ  ວ່າເຮົາບ້າ

ເພາະບ້າແນວ ພວກຊຸມຂ້ອຍ      ບໍ່ຜິດໃຜ ບ້າຮັກຊາດ

ຂໍກາບນໍາ ພວກຫມູ່ເຈົ້າ            ປ່ອຍເຮົາບ້າ ທ່ານຢ່າຂວາງ ..ທ່ານເອີຍ..

…,……………………….( ຈົບ )…………………………..