“ ແຈ້ກ~ອານຸຊາ ຫຼວງສຸພົມ ຍັງມີຊິວີດຢູ່~ຂ່າວຈາກອົງການມຸນນິທິມະນຸດໄຊຍະ~Manushya Foundation“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manushyafoundation.org%2Fpost%2Fnews-update-jack-is-alive-justiceforjack&h=AT1ECNuQdpSKR8gvKY67QQoJ8pELoaQ3MksMuyRLWF9QoBzz2quH6H123NVVFUOJ-hOS3wARLBV-KhgjApCYjmfmJszuvL77_ohV9SFafYeIT1FdhDgw2nClmts7&s=1

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bangkokpost.com%2Fworld%2F2563415%2Fshot-lao-activist-confirmed-to-be-still-alive&h=AT3PpFnEBYmzv32iza6J5ZH-OL6igEvo-BDeadRHh1GkOXoOu0Wdd9cuMM9K0mlzvdrI-RCL3h760EGSRDi_k_KsnqQsRoRjBU2NxCfHtBKQpigUyhz5Fj7WnQNXOh45V6C2CkWF&s=1

ຂ່າວຈາກໜັງສືພີມຊື່ດັງຂອງຝຣັ່ງເສດ“ເລີມົງເດີ~lemonde :

https://bit.ly/44qClyh

«