“ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ມາຮອດວັນທີ ໑໓ ເມສາ“~ຂ່າວຈາກ Franceinfo avec AFP

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fmonde%2Feurope%2Fmanifestations-en-ukraine%2Fguerre-en-ukraine-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-journee-du-jeudi-13-avril_5769245.html&h=AT1ul_SvckXJRMOM5-E7SnJVMnJMrTajXfZfvx1fWVzzDn2-Bo_DrqUYrXMrWUy26qFDZ8FcTc0s3tzDZkUNPGgak4HpuALV-V3WWGOkkMCnTxS-UBCOGN8SeagKxAz3KB0BzI2Uos9J&s=1