“ ສາຣະຄະດີ“ຄວາມເປັນມາຂອງໄຫຫີນ“- ຈັດທຳຈາກກົມຖແລງຂ່າວ ແລະໂຄສນາການແຫ່ງພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ“

ຟັງສາຣະຄະດີ“ທົ່ງໄຫຫີນ“ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຂໍ້ມູນທີໄດ້ມາຈາກທ່ານພົມມາ ສົມສຸທິ ອາດິດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖແລງຂ່າວ ແລະໂຄສນາການປະຈຳແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ອນຊຽງຂວາງແຕກ

ຈາກການບຸກລຸກຂອງຄອມມຸນີສລາວວຽດໃນປີ໑໙໕໙-໖໐,ເຄີຍໄດ້ນຳອອກອາກາດໃນວິທະຍຸ

ຝຣັ່ງສາກົນມາແລ້ວ ສມັຍຕອນເຄີຍເຮັດຂ່າວໃຫ້,ແຕ່ເຫັນຂ່າວທີຣັຖບານສປປລາວ ໄດ້ຂຽນ

ປະວັດຂອງທົ່ງໄຫຫີນຂຶ້ນມາໃໝ່ ບ່ອນໃດທີເວົ້າເຖີງແກວ ຫຼືວຽດນາມນັ້ນຈະບໍ່ມີ “ຂຸນເຈືອງ

ໄດ້ທຳສົງຄາມກັບພວກແກວ ແລະຕີເອົາເມືອງປະກັນ(ຊຽງຂວາງ)ຂອງແກວໄດ້ ເຈົ້າແອງກາ 

ເຈົ້ານະຄອນປະກັນ ຕາຍໃນສນາມຣົບ,ເມື່ອຂຸນເຈືອງໄດ້ເມືອງປະກັນ ຈື່ງທຳການສລອງໄຊຢູ່

ເມືອງປະກັນເຖີງເຈັດເດືອນ..”ກໍບໍ່ມີແລ້ວ ປະວັດອັນແທ້ຈີງຂອງຊາດລາວ ໄດ້ຖືກລືບຖີ້ມ ຖ້າວ່າ 

ແກວ ຫຼືວຽດນາມເສັຍປຽບ”ປະວັດສາດຊາດລາວ ໄດ້ຖືກດັດແປ່ງຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ໃນຣະບອບ

ຜະເດັດການຄອມມຸນີສເຮືອງອຳນາດນີ້


*ຄວາມເປັນມາຂອງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ອອກອາກາດໃນວິທະຍຸຝຣັ່ງສາກົນRFIພາກພາສາລາວ :

ຜ່ານຢູຕູບ

ຜ່ານເພສບູກ

https://www.facebook.com/1340410427/posts/10218448312302684/