“ປະເທດທີ່ຮັງທີສຸດໃນໂລກ~ Richest Countries in the World (1980-2023)

https://www.facebook.com/WorldofFactsFB/videos/551437633561236/