ຣະບົບ”ບູຊາບຸກຄົນ”ຍັງດຳເນີນກັນອີກຢູ່ໃນສປປລາວ ~ Le culte de la personnalité continue à la république démocratique populaire lao 

ຣະບົບ”ບູຊາບຸກຄົນ”ຍັງດຳເນີນກັນອີກຢູ່ໃນສປປລາວ ~ ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງທີສຸດແມ່ນ “ປັ້ນຮູບຄົນວຽດ
ຫຍຽນໄກຊົງ ລູກຊາຍຫຍຽນທິລວນ ທີບໍ່ແມ່ນ ຄົນລາວ”ໃນຜືນແຜ່ນດີນລາວ~ Le culte de la personnalité continue à la république démocratique populaire lao en plus ce
Nguen cai song le fils de Nguen tri loan n’est pas laotien ,c’est un vietnamien communiste »

https://www.facebook.com/1340410427/posts/pfbid02Hfjz34zfQq88XJdGf9MtPPBjCDWvWJepMArLhJYMTPi1HkPDn5uGi2yUgquwCWp1l/