“ເຝີແຊບໃນລາວບ້ານເຮົາ”

https://www.facebook.com/Thongtaek/videos/428118039435153/

https://www.facebook.com/jipnoii91/videos/1164255967509570/