“ອັກສອນທັມລາວ”

ແບບຮຽນອັກສອນທັມລຸ້ນເກົ່າກ໊ອປປີ້ໃໝ່ ເຫຼັ້ມ 1 jdb
ດາວໂຫຼດໄປພີມໄດ້ :

https://drive.google.com/file/d/1M_cuRMgS6o70UJd1pZbcP2JPNP-U6E7B/view?fbclid=IwAR3hHwAWZs9ZMhvwt7-drlKIuAenv8fmlvjJZSLSK71Sy04ChmjvfA6DGqw