ເພັງຝຣັ່ງເສດ”Mourir ou vivre”& ”Adieu sois heureuse”~Art Sullivan