“ດາວສເດັ່ດ”~ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ຮ້ອງໂດຍວັງເງີນ