ນິທານຕະລົກຝຣັ່ງ”ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຈົ້າ ແລະພໍ່ ຈື່ງຢ່າຮ້າງກັນ?”