“ຂາດສັນແລ້ວເທີຈະຮູ້ສືກ”~”ໃຈຮັກ”~ຫຍາດເພັດ”~ຮ້ອງໂດຍອໍຣະວີ ສັຈະນົນ