“ໃຈເຈົ້າກັມ”~ສາຍັນ ສັນຍາ ~ອໍຣະວີ

https://www.facebook.com/OrraweeSujjanon/videos/4985563284879721/