ເພັງ”ປິ່ນປົວບາດແຜປະຫວັດສາດ “ຂອງຂວັນປີໃໝ່ ຈາກອາຈານ ສິດດົງໂດກ