“ສຽງຄວນຈາກຊາຍຈົນ”~  – ສິລປິນ: ອຸດອນ ວົງສີ – ປະພັນໂດຍ: ອ.ຈ. ສ. ເເສງສິຣິວັນ