“ເຕະບານໂລກຮອບລອງຊນະເລີດ : ຝຣັ່ງເສດ ພົບ ໂມຣົກໂກ(ມາຣົກ)~ຄືນນີ້ ເວລາ ໒໐ໂມງ ຊ່ອງ໑TF1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705556284264817&set=a.272502764236840&type=3