ເພັງໄທຍ“ຍອມຈຳນົນຟ້າດີນ”

https://www.facebook.com/phrattana.phromraksa/videos/511532593857590/?idorvanity=397639964314997