“ຟ້າລືມດີນ”~ປະພັນໂດຍອາຈານປ.ຕຮີຈັນ ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ຈາກອານຸສອນ ສຸກຂະເສີມ