“ ຄຣົວເຊັຍ ເຂົ້າຮອບລອງຊນະເລີດ ໑/໒ ~ ເອົາຊນະໂດຍການຍີງລູກໂທດຫຼັງຕໍ່ເວລາ ~ ສົ່ງບຣາແຊວ ກັບບ້ານ“-ຂ່າວຈາກEquip.fr