“ຄືນເມກບັງຈັນ”~ປະພັນໂດຍໄຊສຸວັນ ແພງພົງ~ຮ້ອງໂດຍເຈນຈິຣາ ທານະມັຍ~ຮຽບຮຽງ ບັນທືກສຽງ&MV:ອານຸສອນ ສຸກຂະເສີມ