“ຮັກເຄີ່ງທາງ”-ປະພັນໂດຍອາຈານສົມລີດ ໄຊຍະບຸນຊູ~ຮ້ອງໂດຍຈີມມີ ດິດທະວົງ