“ ນາຍບ້ານ ໃນສປປລາວ ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ແຕ່ຮູ້ພາສາວຽດນາມ”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpKf-9FXbTWM&h=AT2Vb7m97g7z-WEZrSp6j6SfLtXXPB3o_BbxjLV1XMTLj_Nq1YTN_WLul3EpCgCzv4Mr_i5UbFbSW2X03781IH2O-RlBxUGKASk739-p2V8N2y1CEUgPIWuk9B3Oe77oZ_fPs7FOSeYK2j6Kd6Nzyw&s=1