“ເຫຼືອພຽງພາບ”~ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

ເພັງ”ເຫຼືອພຽງພາບ”ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ໂດຍພົງ ດາວົງ