“ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍທະຫານກອງທັບແຫ່ງຊາດທີ່ສວັນນະເຂດ”

https://www.facebook.com/Picturefromthepast/videos/1185087598738026/