“ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ“~ຈາກSkyline channel

https://www.facebook.com/100045313002315/videos/1404157343327501/