“ ນາງເລອາ ຊັດກິເວີ ຈາກອັງກີດ ໄດ້ທຳລາຍສະຕິຖິໂລກ ໃນການກີນເຂົ້າຈີ”ບູຣີໂຕ”ໃຊ້ເວລາພຽງ ໓໒,໓໕ ວິນາທີ ”

https://www.facebook.com/GuinnessWorldRecords/videos/788101389111687/