ເພັງເດັ່ດ”ເງີນກີບລາວ ຫຼືແກວໃນສປປລາວ”

 ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເດັ່ດຂາດ ໄດ້ອຳນາດ ແລະໄຊຊນະດ້ວຍການຂ້າເຈົ້າເອົາຂອງຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ ປະຊາຊົນລາວຫົວຊາດນິຍົມ 

ຈະບໍ່ຍ້ອນເປັນຂີ້ຂ້າແກວແດງເດັ່ດຂາດ!!

ໄປຟັງຄວາມຈີງຂອງໄກສອນ: 

ຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືໄກສອນ ເປັນແກວແດງ ໑໐໐% :

ຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືໄກສອນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກອົງໂຮຈິມີນ ໃຫ້ເຂົ້າມາທຳການກໍ່ການຮ້າຍໃນລາວ :

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/videos/10214237139625999/