“໒ໃນ໗ ມີອະດີດ ແລະປະທານປະເທດ~ ເສດຖີ ໃນສປປລາວ”~ຈາກສື່ສປປລາວ ບຸນຫຼາຍ ທ່າແຂກ