ສາຣະຄະດີ“ໂລກຂອງສີ ຈິງປີ້ງ”~ຈາກທີວີຝຣັ່ງເສດຊ່ອງ໕-ARTE

ອາຊີ~ປາຊີຟີກ: ຣະເບີດ ຖັງໃໝ່ ~ Asie-Pacifique : La nouvelle poudriere|ARTE

໓.ໄຕຫວັນ ເສຣີປະຊາທິປະໄຕ ໄຕ້ເງົາຂອງຈີນ ~Tawan : Une Démocratie a l’ombre de la Chine:

ທະຫານໃໝ່ຂອງຈິນ~Les nouveaux soldats de la Chine:

https://youtu.be/U7l3HdfPoVc

ຊິວະປະວັດຂອງສີ ຈິງປິ້ງ “ຊິວີດມືດມົນທີສຸດ ບ້ານແຕກສາແຫຼກຂາດ: